14 mar 2018

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Rustad Borettslag

Her kan du lese hele protokollen fra ekstraordinær generalforsamling som ble avholdt 1. feburar 2018

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Rustad Borettslag

Se link for selve pdfen -->: /?nid=22841
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato: 01.02.2018
Møtetidspunkt: 18.00
Møtested: Skullerudstua
Til stede: 73 andelseiere, 29 representert ved fullmakt, totalt 102 stemmeberettigede.
Forretningsfører OBOS, ble representert ved Heidi Svendsen.
Møtet ble åpnet av Morten Jensen
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Konstituering
A Valg av møteleder
Som møteleder ble Arild Rebbeng foreslått.
Vedtak: Han ble valgt.
B Godkjenning av de stemmeberettigede
Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene og eventuelt fullmakter som bevis for at vedkommende eier er til stede.
Vedtak: Godkjent.
C Valg av en til å føre protokoll og minst en andelseier som protokollvitne
Til å føre protokoll ble Heidi Svendsen foreslått, og som protokollvitne ble Rut Bjørnstad og Thorbjørn Eieland foreslått.
Vedtak: De foreslåtte ble valgt.
D Godkjenning av møteinnkallingen
Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt.
Vedtak: Møtet erklæres lovlig satt.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. FORSLAG FRA ANDELSEIER
Nytt punkt 12 i borettslagets vedtekter
Ved tilsettinger av driftsleder / daglig leder i borettslaget skal det være et kriterie for ansettelsen, at søker ikke har noen økonomiske eller andre bindinger til og mot borettslaget eller borettslagets styre.
Forslaget krever 2/3 flertall av avgitte stemmer
Vedtak: 30 stemte for forslaget og 72 stemte imot. Forslaget falt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Møtet ble hevet kl.: 19.30. Protokollen signeres av
Møteleder Fører av protokollen
Arild Rebbeng /s/ Heidi Svendsen /s/
Protokollvitne Protokollvitne Ryt Bjørnstad /s/ Thorbjørn Eieland /s/